İÇERİK BULUTU İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olaraktanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”),Kanun’un 11. maddesi ile kişisel verilerine dair bitakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru sahibi bu haklarını kullanırken, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; başvurusunu yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla, Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresiyle veya sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi yöntemleri aracılığıyla yapabilecektir.

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim  Şirketi adına, Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower Kat:11 Şişli / İstanbul  adresine posta yolu ile iletiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinniteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad-Soyadı                        :

T.C. Kimlik Numarası-

Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası veya

Kimlik Numarası                :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri

Adresi / İş Yeri Adresi        :

Cep Telefonu                        :

Telefon Numarası                 :

Faks Numarası                 :

E-posta Adresi                 :

Lütfen Şirketimiz ile olan

ilişkinizi belirtiniz                : (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, hissedar gibi)

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

☐Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

☐Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talepediyorum.

☐Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygunkullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

☐Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileribilmek istiyorum.

☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

☐Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

☐Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde dedüzeltilmesini istiyorum.

☐Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesiniistiyorum.

☐Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(Lütfen Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olankişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

4. EKLER

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.)

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olmasıgerekmektedir.)

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukukirisklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik veyetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talepetme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru vegüncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya dayetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel İlgili Kişi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :