İÇERİK BULUTU İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

 1. MADDE-GİRİŞ
 1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesi konusunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlülüklerini korumak amacıyla kişisel veri işleyenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Merkez adresi Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower Kat:11 Şişli / İstanbul olan İstanbul Ticaret Sicili’nde kayıtlı İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve veri işlemeye ilişkin tüm süreçlerini mevzuata uygun hale getirmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla titiz ve hassas bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu yaklaşım ışığında Şirket; Şirket’in icerikbulutu.com alan adlı web sitesinde (Çevrimiçi Alan) kullanılan çerez teknolojisini, bu teknoloji ile elde edilen kişisel verileri işleme süreçlerini tüm boyutlarıyla açıklamakta ve İlgili Kişiler’i işbu metin (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 1. Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni’nde İlgili Kişiler, Şirket’in Çevrimiçi Alan’da kullandığı çerez teknolojisi ile yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili aşağıdaki sorular kapsamında aydınlatılacaktır:

 1. Şirket’in asgari olarak kimlik bilgileri nedir?
 2. Çevrimiçi Alan’da kullanılan çerezlerin tür ve özellikleri nelerdir?
 3. Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veriler hangi amaçlarla işlenmektedir?
 4. İşlenen kişisel veriler Şirket tarafından kimlere ve hangi amaçla aktarılır?
 5. Çerezler yoluyla kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
 6. Çerez tercihleri değiştirme yöntemleri nelerdir?
 7. İlgili Kişi’nin Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetine karşı sahip olduğu haklar nelerdir?
 1. MADDE – TANIMLAR

Alıcı Grubu        Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

Çevrimiçi Alan”        Şirket’in.icerikbulutu.com alan adlı web sitesini ifade eder.

İlgili Kişi                        Çerezler yoluyla kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Veri        Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi” Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Veri Kategorisi         Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı veri konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel veri sınıfını ifade eder.

Veri Konusu Kişi Grubu Veri sorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini ifade eder.

“ Kurul”        Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

“Talep Yönetim Prosedürü” İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesinde tanınan Veri Sorumlusu olan Şirket’e başvuru hakkının ve Şirket’in başvuruya ilişkin cevap sürecinin detaylarını belirleyen rehber prosedürü ifade eder.

Veri Sorumlusu        Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, bu Aydınlatma Metni özelinde bu faaliyetten sorumlu Şirket’i ifade eder.

 1. Çevrimiçi Alanda Kullanılan Çerezler
 1. Çerez Nedir?

Çerez Çevrimiçi Alan’ın ziyaret edilmesi sonucu tarayıcılar tarafından İlgili Kişi’nin cihazlarına veya sunucusuna yerleştirilen, cihazın tanınmasını sağlayan ve çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan metin dosyalarını ifade etmektedir. Çerez kullanım tercihleri 5. maddede belirtilen yöntemlerle her zaman değiştirilebilir. Çerezler Çevrimiçi Alan’da kullanıcı deneyimini düzenleyip iyileştirdiği için, çerez kullanım tercihlerinde değişiklik yapmak Çevrimiçi Alan’ın kullanım deneyiminde de önemli değişikliklere sebep olabilir.

 1. Kullanılan Çerez Çeşitleri

Şirket, İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alan’da başta kullanıcı deneyimini iyileştirmek olmak üzere çeşitli amaçlarla çerez teknolojisini kullanmaktadır. Bu çerezler oturum çerez veya kalıcı çerez olabilirler. Kullanılan tarayıcı kapatıldığında silinen oturum çerezi olabileceği gibi, cihazın sabit diskine yerleştirilen kalıcı çerezler de olabilecektir.

 1. Oturum çerezleri: Oturum çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiği sırada ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve tarayıcı kapatıldığında cihazdan silinen çerezlerdir.
 2. Kalıcı çerez: Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve cihazın sabit diskine yerleştirilerek tarayıcının tercihleri ve/veya çerezin yaşam süresince cihazda kayıtlı olan çerezlerdir.
 3. Üçüncü taraf çerezleri: Şirket aynı zamanda üçüncü taraf çerezleri de kullanmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde üçüncü tarafların çerezlerinin ziyaret edilen cihaza kaydedilmesine olanak tanıyan çerezlerdir. Bu çerezlere ve çerez ayarlarının değiştirilmesine ilişkin bilgilere işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiştir.
 1. Çerez Türleri ve Açıklamalar

Aşağıda Şirket tarafından Çevrimiçi Alan’da kullanılan çerez türlerine ve kullanım amaçlarına göre açıklamalarına yer verilmiştir:

Çerez TürüAçıklama
Teknik ÇerezlerÇevrimiçi Alan’ın doğru şekilde kullanılmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler sayesinde hesap oluşturma,  kullanıcı girişi yapma, form gönderme gibi işlevlerin yerine getirilmesi sağlanır. Çalışmayan alan ve sayfalar tespit edilir. Bu çerezler Çevrimiçi Alan kullanılırken İlgili Kişi’nin cihazına kaydedilir ve kullanım sona erdiğinde cihazdan silinir.
Analitik Çerezler / Performans ÇerezleriBu çerezler Çevrimiçi Alan’ın nasıl kullanıldığının analizini yapmayı sağlayan çerezlerdir. İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alanı nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplar. Kullanıcı tarafından görüntülenen web sayfaları, bu web sayfalarında geçirilen süre, Çevrimiçi Alan’ı kaç ziyaretçinin ziyaret ettiği, Çevrimiçi Alan’a hangi kaynaklar kullanılarak ulaşıldığı gibi bilgiler toplanan bu bilgilere örnektir.
Hedefleme/ Reklam Çerezleriİlgili Kişi’nin üçüncü web site ve mobil uygulamalarda ilgi alanlarına göre davranışsal ve kişiselleştirilmiş reklam görmesini sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler ile yeniden hedefleme yapılarak Çevrimiçi Alan’da ziyaret edilen sayfalar üçüncü web site ve mobil uygulamaların reklam ağlarında bu sayfaların gösterimi sağlanır.
Kişiselleştirme Çerezleri /Fonksiyonel Çerezlerİlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alan kullanıcı deneyimini bireysel tercihlerine uyumlu hale getirmeyi sağlayan çerezlerdir. Buna örnek olarak Çevrimiçi Alan’ı kullanırken seçtiğiniz dil, kullanıcı adı, İlgili Kişi’nin bulunduğu bölge gibi bilgiler toplanarak Çevrimiçi Alan’ın daha işlevsel ve kullanışlı hale getirilmesi sağlanır.
 1. Kullanılan Çerezler

Şirket tarafından kullanılan teknik çerezler, analitik/performans çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve flash çerezlerinin çeşitlerine, adlarına, tiplerine, kullanım sürelerine ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.

Teknik Çerezler
Çerez AdıAçıklamaÇerez Tipi (Kalıcı, Oturum, Üçüncü Taraf)Saklama Süresi
vars.hotjar.comOturum DepolamaYerel Depolama  Popup bildirim , ilk ziyaret denetimi tarzı işlemler için yerel kayıt tutulması OturumKalıcı OturumSüresiz
Analitik Çerezler / Performans Çerezleri
Çerez AdıAçıklamaÇerez Tipi (Kalıcı, Oturum, Üçüncü Taraf)Saklama Süresi
google.com1P_JARANIDNID__Secure-3PAPISID__Secure-3PSID__Secure-3PSIDCC google.com.trANIDNID__Secure-3PAPISID__Secure-3PSID Analitik ölçümler, raporlama ve değerlendirme amaçlı       Analitik ölçümler, raporlama ve değerlendirme amaçlı KalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcı  KalıcıKalıcıKalıcıKalıcı 2 Yıl2 Yıl2 Yıl2 Yıl2 Yıl2 Yıl  2 Yıl2 Yıl2 Yıl2 Yıl
Hedefleme/ Reklam Çerezleri
Çerez AdıAçıklamaÇerez Tipi (Kalıcı, Oturum, Üçüncü Taraf)Saklama Süresi
doubleclick.netDSIDIDERUL facebook.comc_userdatrfrsbspinxs linkedin.comUserMatchHistorybcookielangli_oatmlli_sugrliaplidclisscsdsc sibaautomation.comuuid  youtube.comLOGIN_INFOVISITOR_INFO1_LIVEYSC__Secure-3PAPISID__Secure-3PSID__Secure-3PSIDCC Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için   Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için        Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için          Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için   Pazarlama amaçlı kişiselleştirilebilir içerikler sunmak için KalıcıKalıcıKalıcı  KalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcı  KalıcıKalıcıOturumKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıOturum  Kalıcı   KalıcıKalıcıOturumKalıcıKalıcıKalıcı 1 Yıl2 Yıl1 Yıl  1 Yıl2 Yıl1 Yıl2 Yıl1 Yıl1 Yıl  1 Yıl2 YılOturum1 Yıl1 Yıl1 Yıl1 Yıl1 YılOturum  1 Yıl   2 Yıl1 YılOturum2 Yıl2 Yıl1 Yıl
Kişiselleştirme Çerezleri /Fonksiyonel Çerezler
Çerez AdıAçıklamaÇerez Tipi (Kalıcı, Oturum, Üçüncü Taraf)Saklama Süresi
icerikbulutu.comOturum DepolamaYerel Depolama_fbp_ga_gat_gat_UA-55657024-1cookieSubscribeUsTimer_78rttx5xt4lzm24t2xtnsscookieSubscribeUs_674rtx253kjxgn2ut9l2jzx45cookieAcceptAllCookiesPolicy_hgweavrghxv35gh346l3xk76o27sz266optiMonkClientIdsib_cuidtk_aitk_lrtk_or  İçerik Bulutu sitesi ziyaretlerini kişselleştirmek, ilk ziyaretleri  ve diğerlerini tespit etmek, kullanıcının yaptığımı seçimleri hatırlamak ve ona uygun arayüzleri göstermek için  OturumKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcıKalıcı OturumSüresiz1 Yıl2 Yıl1 Yıl1 Yıl1 Yıl1 Yıl1 Yıl1 Yıl1 Yıl5 Yıl1 Yıl5 Yıl
 1. Çerez Kullanım Amaçları

Şirket, belirlemiş olduğu açık ve meşru amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ve yalnızca bununla sınırlı olmak üzere çerezler ile kişisel veri işlemektedir. Belirlenen işbu amaçlara hizmet etmeyen bir kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’a aykırı olacağının bilincindedir ve bu bilinç ve hassasiyetle ölçülü veri işlemeye özen gösterir. Aşağıda çerezlerin kullanımındaki genel amaçlar ve kategorilerine göre kişisel veri işleme amaçlarına yer verilmiştir:

Genel Amaçlar

 1. Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 2. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 3. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 4. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 5. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 6. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 7. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 8. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 9. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 10. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 11. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 12. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 13. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Kategorilerine Göre Amaçlar

Çerez TürüKişisel Veri İşleme Amaçları
Teknik ÇerezlerBu çerezler Çevrimiçi Alan’ın doğru şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik çerezlerdir.  Kullanıcıyı takip etmezler. Bu sebeple kişisel veri toplamazlar. Bu çerezler bu sebeple kabul edilmeyerek Çevrimiçi Alan’ın kullanılmasına elverişli olmayan oturum çerezleridir.
Analitik Çerezler / Performans ÇerezleriPazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi için kullanır. Çevrimiçi Alan ziyaret edilen cihaz, bulunulan konum, Çevrimiçi Alan’ı nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği, bu sayfalarda ne kadar süre kalındığı gibi bilgiler toplanarak Çevrimiçi Alan’ın İlgili Kişi tarafından nasıl kullanıldığı tespit edilir. Buradan yapılan çıkarımlara göre kişiselleştirilmiş İlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilir ve Çevrimiçi Alan buradaki kişisel davranışlara uygun olarak kişiselleştirilir. 
Hedefleme/ Reklam ÇerezleriŞirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel verisi işlenen İlgili Kişi’ye özel hale getirerek göstermek için kullanılır. Çevrimiçi Alan ziyaretçilerini daha yakından tanıyarak daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanılır. Çevrimiçi Alan ziyaretçilerini daha yakından tanıyarak Çevrimiçi Alan’ı reklam ve tanıtım faaliyetlerine daha uygun hale getirmek için kullanılır. Şirket’in ürün ve hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtım ve pazarlamasını yapmak için kullanılır. Pazarlama analiz çalışmalarını yürütülmek.
Kişiselleştirme Çerezleri /Fonksiyonel ÇerezlerÇevrimiçi Alan’a kullanıcıların girişini kolaylaştırmak için kullanıcı ve şifreyi hatırlamak için kullanılır. Çevrimiçi Alan’da kullandığınız dil, son ziyaret edilen ürünler ve benzeri tercihini hatırlamak için kullanır.
Flash ÇerezleriÇevrimiçi Alan’da mevcut görüntü ve seslerin İlgili Kişi’nin cihazında doğru şekilde gösterilmesini amaçlar. Bu çerezler Site’nin düzgün çalışması için kullanılan takip amacı olmayan çerezlerdir. Reddedilmesi durumunda Site’deki ses ve görüntülere erişilememesine sebep olabilir.
 1. Çerez Ayarlarında Değişiklik

Çerez ayarları aşağıda yer verilen linkleri takip ederek ve tarayıcı ayarları değiştirerek değiştirilebilir. Bu ayarlar genellikle tarayıcılarda “seçenekler” veya “tercihler” menüsünde bulunmaktadır. Ayrıca tarayıcıların “yardım” menüsüne tıklanarak da konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilir. Çerezleri kaldırma hali Çevrimiçi Alan’ın istenilen şekilde çalışmamasına ve gerekli verimin alınmamasına sebep olabilecektir.

TarayıcıÇerez Ayarlarında Değişiklik Yapılacak Link
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma
Safarihttps://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Bunlarla birlikte çerezler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için: https://www.allaboutcookies.org https://www.youronlinechoices.eu/ alan adlı web sitelerini ziyaret edebilirsiniz ve/veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger )

 1. Üçüncü Kişilere Aktarım

Şirket işbu Aydınlatma Metni ile çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesine dair İlgili kişileri aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle çerezleri kullanacaktır.

Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veri niteliğindeki veriler aşağıdaki tabloda sayılı amaçlarla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

Alıcı GrubuAktarım Amacı
1.Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Şirket avukatı, reklam ajansı, iş ortakları vb.)2.Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Mahkemeler vb.)1. İş sürekliliğinin sağlanması2. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi4. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi5. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi6. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi7. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi8. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi10. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 1. Yurtiçinde Aktarım

 Çerezler ile işlenen veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise aktarılabilmektedir.  Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın;

 1. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 3. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 4. Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.
 5. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
 1. İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.
 1. Yurt Dışına Aktarım

Şirket ancak İlgili Kişi’nin Açık Rızası olması durumunda çerezler yoluyla işlediği kişisel verileri, yurt dışına aktarır.

Şirket’in açık rıza olmaksızın da İlgili Kişiler’in kişisel verilerini yurtdışına aktarımı söz konusu olabilir. Kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması durumlarında aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcut olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 1. Mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise yurtdışına aktarılabilmektedir.  
 2. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa yurtdışına aktarılabilir.
 3. İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 4. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 5. Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilir.
 6. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
 1. Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.
 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i; Şirket idari ve teknik tedbirleri uygulamak suretiyle ve Kurul’un aldığı özel tedbirlere uyarak İlgili Kişi’nin Açık Rızasını alarak yurtdışına aktarabilir. Şirket’in İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nı almaksızın dahi yurtdışına Özel Nitelikli Kişisel Verileri aktarabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması, ve (c) aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcudiyeti gerekir.
 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızasını almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleyebilecektir.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket çerez kullanımı sırasında da genel olarak kişisel veri işleme hususundaki yaklaşımında olduğu gibi bu konudaki temel ilkelere ve Kanun’a uygun şekilde davranmaktadır. Çerez teknolojisi ile veri toplama yöntemi ve amaçları yukarıdaki maddeler ışığında detaylandırılmıştır.

Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nin 3.5. , 4 ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları ve Şirket’e Başvuru
 1. İlgili Kişi’nin Hakları

İlgili Kişi aşağıdaki hususlarda kişisel verileri konusunda Şirket’e başvurma hakkına sahiptir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Şirket’e Başvuru

Şirket, İlgili Kişi’nin Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen haklarını korumak ve bu hususta kendi yükümlülüklerini yerine getirmek adına Prosedür hazırlamıştır. Şirket işbu Prosedür’e uygun olarak İlgili Kişi’nin kişisel verileri ile ilgili Şirket’e başvurmak suretiyle talep ettiği bilgileri ücretsiz olarak en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede temin etmek için azami gayreti gösterir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret İlgili Kişi’den alınabilir. Şirket talebi inceleme neticesinde talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket talebin gereğini yerine getirir. Başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

İlgili Kişiler, 8.1. maddede belirtilen haklarını, contentus.net alan adlı adreste yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower Kat:11 Şişli / İstanbul adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya bilgi@icerikbulutu.com  elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabilir.

Kimliğini ispat eden belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, İlgili Kişi’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi gerekmektedir.

Çerez Politikası Kişisel Veri Kullanımı Aydınlatma Metni KVKK Başvuru Formu

© 2021 icerikbulutu.com, Tüm Hakları Saklıdır.